Habarlar

 • Şäher şertlerinde gün panelleriniň ýokarlanmagy

  Şäher şertlerinde gün panelleriniň ýokarlanmagy

  Şäher şertlerinde gün panelleriniň oturdylmagy soňky ýyllarda ep-esli artdy.Bu tendensiýa adaty energiýa çeşmeleriniň daşky gurşawa ýetirýän täsiri we gün tehnologiýasynyň elýeterliligi we netijeliligi bilen baglanyşyklydyr.A ...
  Koprak oka
 • Gün guşagynyň güýji: gün paneli öndürmekde esasy komponent

  Gün guşagynyň güýji: gün paneli öndürmekde esasy komponent

  Gün paneli öndürmek barada aýdylanda, soňky önümiň netijeliliginde we berkliginde möhüm rol oýnaýan köp komponentler we materiallar bar.Köplenç äsgerilmeýän, ýöne proses üçin möhüm ähmiýete eýe bolan komponentleriň biri gün lentasydyr.Hususan-da, et ...
  Koprak oka
 • Gün paneliniň dogry ugrukdyrylmagynyň we egilmeginiň ähmiýeti

  Gün paneliniň dogry ugrukdyrylmagynyň we egilmeginiň ähmiýeti

  Uglerod aýak yzyny azaltmak we energiýa çykdajylaryny tygşytlamak isleýän öý eýeleri we kärhanalar üçin gün panelleri has meşhur bolýar.Şeýle-de bolsa, gün panelleriniň täsirliligi esasan olaryň dogry ugruna we egilmegine baglydyr.Soluň dogry ýerleşdirilmegi ...
  Koprak oka
 • Arhitekturanyň geljegi: Durnukly dizaýn üçin gün aýnasyny birleşdirmek

  Arhitekturanyň geljegi: Durnukly dizaýn üçin gün aýnasyny birleşdirmek

  Dünýä howanyň üýtgemegi we daşky gurşawyň durnuklylygy bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen göreşmegi dowam etdirýärkä, binagärlik pudagy düýpli özgerişleri başdan geçirýär.Bu ewolýusiýanyň esasy ösüşlerinden biri, gün aýnasynyň gurluşyk dizaýnyna, paw ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik ulgamlarda Gün arka sahypalarynyň ähmiýeti

  Fotowoltaik ulgamlarda Gün arka sahypalarynyň ähmiýeti

  Gaýtadan dikeldilýän energiýa islegiň artmagy bilen gün energiýasy howanyň üýtgemegine garşy göreşmek we gazylyp alynýan ýangyçlara garaşlylygy azaltmak boýunça ýaryşda esasy bäsdeş boldy.Gün fotowoltaik ulgamynyň möhüm bölegi, köplenç ünsden düşürilýän gün sahypasydyr.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Gün EVA filmleriniň täzelenip bilýän energiýa ulgamlaryndaky orny barada öwreniň

  Gün EVA filmleriniň täzelenip bilýän energiýa ulgamlaryndaky orny barada öwreniň

  Dünýä durnukly we täzelenip bilýän energiýa gözlemegini dowam etdirýärkä, gün energiýasy uglerod zyňyndylaryny azaltmak we howanyň üýtgemegine garşy göreşde esasy bäsdeş boldy.Gün ulgamynyň merkezinde esasy rol oýnaýan etilen vinil asetat (EVA) filmi bar ...
  Koprak oka
 • Ultra-ak gün ýüzýän aýnanyň artykmaçlyklary

  Ultra-ak gün ýüzýän aýnanyň artykmaçlyklary

  Gün panelleri barada aýdylanda, ulanylýan materiallaryň hili olaryň netijeliligine we berkligine ep-esli derejede täsir edip biler.Gün panelleriniň esasy bölegi fotowoltaik öýjükleri öz içine alýan aýna bolup, ultra-ak gün ýüzýän aýna munuň üçin iň gowy saýlama boldy ....
  Koprak oka
 • Gün guşagynyň güýji: Gün paneli tehnologiýasy

  Gün guşagynyň güýji: Gün paneli tehnologiýasy

  Durnukly energiýa gözlemekde gün energiýasy howanyň üýtgemegine garşy göreşmek we gazylyp alynýan ýangyçlara garaşlylygy azaltmak boýunça ýaryşda öňde barýar.Gün energiýasyna bolan islegiň artmagy bilen, has netijeli we tygşytly gün paneli zerurlygy hem artýar ...
  Koprak oka
 • Gün aýna erginleriniň berkligini we uzak ömrüni öwreniň

  Gün aýna erginleriniň berkligini we uzak ömrüni öwreniň

  Gün aýnasy gün paneli tehnologiýasynyň esasy düzüm bölegi bolup, arassa we täzelenip bilýän energiýa öndürmekde möhüm rol oýnaýar.Gün energiýasyna bolan islegiň artmagy bilen, gün aýna çözgütleriniň berkligine we uzak ömrüne düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • Gün panellerine maýa goýmak: Öý eýeleri üçin uzak möhletli peýdalar

  Gün panellerine maýa goýmak: Öý eýeleri üçin uzak möhletli peýdalar

  Gün panelleri, durnukly we tygşytly energiýa çözgütlerine maýa goýmak isleýän öý eýeleri üçin ajaýyp wariantdyr.Fotowoltaik paneller diýlip hem atlandyrylýan gün panelleri, günüň energiýasyny ýaşaýyş üçin elektrik öndürmek üçin ulanýar.Maýa goýumynyň uzak möhletli peýdalary ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gün aýnasy durnukly gurluşyk materiallarynyň geljegi

  Näme üçin gün aýnasy durnukly gurluşyk materiallarynyň geljegi

  Soňky ýyllarda durnukly we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallaryna itergi has giň ýaýrady.Arhitektorlar we gurluşykçylar howanyň üýtgemegi we adaty gurluşyk materiallarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsiri baradaky aladalaryň artmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Gün aýnasynyň öýüňiz üçin peýdalary

  Gün aýnasynyň öýüňiz üçin peýdalary

  Dünýä has durnukly we ekologiýa taýdan arassa energiýa çeşmelerine geçip barýarka, gün aýnasy öý eýeleri üçin has meşhur görnüşe öwrülýär.Gün aýnasy diňe bir ýaşyl planetany döretmäge kömek etmän, eýsem öýüňize dürli peýdalary hem getirýär.Bu ýerde ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5