AR örtülen gün öýjükli aýna çydamly hilli.

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 2400.0000SQM / ARYL
Gün temperaturaly aýnamyz, ajaýyp gün geçirijisi we iň ýokary çydamlylygy bilen ýokary derejeli pes demir aýna.Bu ýokary hilli aýna kristal kremniniň fotoelektriklerinde we gün ýylylyk kollektorlarynda ulanmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Temperli aýna 4

Gün temperaturaly aýna gaty güýçli we agyr howa we mehaniki streslere garşydyr.Lightagtylygy geçirmek we şöhlelendirmek, gün ulgamlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly bolýar.

Gün temperaturaly aýna, aýratyn islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin çeýe kesmek, gyrasy we buraw hyzmatlary bilen ýokary derejede düzülip bilner.Iň täze tehnologiýa we gün ulgamyňyzy özgertmek üçin ygtybarly goldaw we hyzmat üçin gün temperaturaly aýnamyzy saýlaň.

Gün temperaturaly aýna, aýratyn islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin çeýe kesmek, gyrasy we buraw hyzmatlary bilen ýokary derejede düzülip bilner.Iň täze tehnologiýa we gün ulgamyňyzy özgertmek üçin ygtybarly goldaw we hyzmat üçin gün temperaturaly aýnamyzy saýlaň.

Aýratynlyklary

Temperli aýna 2

- Günüň ýokary geçirijiligi: Gün temperaturaly aýnamyz, gün ulgamyňyzyň iň ýokary netijeliligini üpjün etmek üçin ajaýyp gün geçirijisi bolan ýokary öndürijilikli pes demir aýna.
- Dürli fotowoltaik amaly programmalar üçin amatly: Biziň gyzgyn aýnamyz kristal kremniniň fotoelektrik programmalary we gün ýylylyk kollektorlary üçin amatly bolup, ony dürli görnüşli fotoelektrik tehnologiýalarynyň zerurlyklary üçin köp taraply çözgüt edýär.
- Güýçli we çydamly: temperumşak aýna ýokary güýç we çydamlylygy üpjün etmek, aşa howa şertlerine we mehaniki streslere garşylygy üpjün etmek üçin doly güýçlendirilýär.
- Lightokary ýagtylyk geçirijisi: Öňdebaryjy optiki tehnologiýany ulanyp, aýnamyz gün energiýasy ulgamlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýagtylygyň iberilmegini we şöhlelendirişini optimallaşdyrmak üçin dizaýn edildi we öndürildi.
- Özbaşdak düzülip bilner: Müşderiniň has şahsylaşdyrylan gün ulgamlary üçin aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin çeýe gönüburçly kesiş, gyrasy we buraw hyzmatlaryny hödürleýäris.

Tehniki maglumatlar

Galyňlygy: 2mm, 2,5mm 3.2mm, 4mm, 5mm
Iň uly ululygy: 2400 * 1250mm,
Minimal ululygy: 300 * 300mm
Indiki amal: arassalamak, kesmek, gödek üwemek, deşik we ş.m.
Faceerüsti: ýekeje nagyş, nagyş görnüşi islegiňiz boýunça edilip bilner.
Görünýän ýagtylyk geçirijisi: 91.60%
Görünýän ýagtylygyň şöhlelenmesi: 7.30%
Gün geçirijisi: 92%

Gün şöhlelenmesi: 7,40%
UV geçirijisi: 86.80%
Gün ýylylygy gazanmagyň koeffisiýenti: 92,20%
Kölegeli koeffisiýenti: 1,04%
Öndürijiligi dürli galyňlygy sebäpli üýtgeýärdi
Ulanylyşy: Gün energiýasy generatory, suw gyzdyryjy hökmünde giňden ulanylýar. Hytaýda gün modullary.
Gaplamak: stakanyň arasynda poroşok ýa-da kagyz;Güýçli deňze laýyk agaç sandyklar bilen gaplanan.

aýratynlyklary

Haryt ady Temper pes demir gün aýnasy
Faceüzü ýekeje nagyş, nagyş görnüşi islegiňiz boýunça edilip bilner.
Ölçeg çydamlylygy (mm) ± 1.0
Faceerüsti ýagdaý Iki tarapa-da birmeňzeş görnüşde gurlan.Tehniki talaplara
Gün geçirijisi 91,6%
Demir mazmuny 100ppm
Poissonyň gatnaşygy 0.2
Dykyzlygy 2,5g / cc
Youngaş modul 73GPa
Dartyş güýji 90N ​​/ mm2
Sykyş güýji 700-900N / mm2
Giňeltmek koeffisiýenti 9.03 x 10-6 /
Softumşak nokat (C) 720
Anneal nokady (C) 550
Görnüşi 1. Ultra-Clear gün aýnasy

2. Ultra-Clear nagyşly gün aýnasy (giňden ulanylýar), 90% -den gowrak müşderi bu önüme mätäç.

3. AReke-täk AR örtükli gün aýnasy

Hyzmatymyz

Gaplamak: 1) Iki sahypanyň arasynda kagyz ýa-da plastmassa;
2) Deňiz agaç sandyklary;
3) birleşdirmek üçin demir guşak.

Eltip bermek: Gaty welosiped teker turbalarynyň sargytyndan 3-30 gün soň

Satuwdan öňki hyzmat
* Sorag we maslahat goldawy.
* Synag goldawynyň nusgasy.
* Zawodymyzy görüň.

Satuwdan soň hyzmat
* Müşderileriň ähli soraglaryna jogap beriň.
* hili gowy bolmasa stakany täzeden düzüň
* nädogry önümler bolsa yzyna gaýtaryň

Önümiň görkezilmegi

Tempered aýna 3
Temperli aýna 4
Temperli aýna 1

  • Öňki:
  • Indiki: