Gün suw gyzdyryjylary üçin gün ýüzýän aýna - Galyňlygy 3,2mm 4mm 5mm

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 2400.0000SQM / ARYL


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gün temperaturaly aýna aşakdaky amaly aýratynlyklary bolan ýörite aýna materialydyr:

  • Lightagtylygyň ýokary geçirijiligi: Gün temperaturaly aýna gün energiýasyndan doly peýdalanyp we gün fotoelektrik enjamlarynyň netijeliligini ýokarlandyryp bilýän ajaýyp ýagtylyk geçirijisine eýedir.
  • Temperatureokary temperatura garşylyk: Gün temperaturaly aýna ýokary temperatura gurşawyna çydap biler we gün enjamlarynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edip, ýylylyk giňelmegi we yssy we sowuk deformasiýa aňsat täsir etmeýär.
  • Windel basyşyna garşylyk: Gün temperaturaly aýna ýokary güýç we berklige eýe bolup, howa şertleriniň agyr şertlerinde gün enjamlarynyň howpsuz işlemegini üpjün edip, daşarky ýel basyşyna we täsirine çydap biler.
  • Ultramelewşe garşy: Gün temperaturaly aýna ultramelewşe şöhlelerini netijeli blokirläp biler, ultramelewşe şöhleleriniň gün enjamlaryna ýetirýän zyýanyny azaldyp, ulanyjylaryň saglygyny gorap biler.
  • Howpsuzlyk: Gün temperaturaly aýna daşarky güýçleriň täsirine düşende, aýratyn bir bölek dörär we zeper ýetirmek we ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek aňsat bolmadyk ownuk bölejikleri emele getirer.
  • Uzak ömri: Gün temperaturaly aýna uzak ömri bar we gün radiasiýasyna we daşky gurşawa ýetirýän täsirlerine uzak wagtlap çydap biler, çalyşmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldar.

Gün fotoelektrik stansiýalarynda, gün suw gyzdyryjylarynda, gün panellerinde we beýleki gün meýdanlarynda giňden ulanylýar.

aýratynlyklary

Şertler şert
Galyňlyk aralygy 2,5 mm-den 16mm (standart galyňlyk aralygy: 3,2mm we 4.0mm)
Galyň çydamlylyk 3.2mm ± 0.20mm4.0mm ± 0.30mm
Gün geçirijisi (3.2mm) 93,68% -den gowrak
Demir mazmuny 120ppm Fe2O3-den az
Dykyzlygy 2,5 g / cc
Youngaş modul 73 GPa
Dartyş güýji 42 MPa
Giňeltmek koeffisiýenti 9.03x10-6 /
Annealing nokady 550 sentigrada dereje

Önümiň görkezilmegi

ARC Gün ýüzýän aýna 2
ARC Gün ýüzýän aýna 3
ARC Gün ýüzýän aýna 1

  • Öňki:
  • Indiki: