Buraw tikiş fotowoltaik buklama bukjasy

Gysga düşündiriş:

Ownuk ululygy, asylgy, aňsat göterilýär.
23% -e çenli konwersiýa netijeliligi bilen ýokary netijelilikli jaňlar.
Aragatnaşyk burçy 105-110 ° bolan pes ýerüsti energiýa superstraty.modullar üçin az täsir ediji güýç ýitgisi.
Gurlan ýaý bilen, islän wagtyňyz iň gowy ýagtylyk burçuny üpjün ediň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gün önümimizi, “Sewn Gün” bukjasy bilen tanyşdyrmak.Önüm, dynç alýan, gezelenç edýän ýa-da uzak ýerlere elektriksiz syýahat edýän adamlar, energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Tikilen Gün bukulýan halta, bukulmak, gaplamak we götermek aňsat göçme, ýeňil we çydamly gün paneli.

Suw geçirmeýän we howa geçirmeýän berk neýlon matany goşmak bilen ýokary hilli materiallardan ýasaldy.Panellerde ulanylýan gün öýjükleri ýokary netijelidir we gün şöhlesini 23% -e çenli elektrik energiýasyna öwrüp biler.Bu gün paneli, smartfonlar, planşetler, kameralar, göçme gürleýjiler we başgalar ýaly dürli enjamlara zarýad bermek üçin ulanylyp bilner.Paneli islendik USB bilen işleýän enjama birikdirmek üçin ulanyp boljak USB çykyş kabeli bilen gelýär.Panel ýolda enjamlary zarýad bermek üçin güýç bankyna hem birikdirilip bilner.

Tikilen gün bukulýan sumkanyň özboluşly dizaýny bar, sumka ýa-da syýahat sumkasyna aňsatlyk bilen gabat gelýän ykjam ululykda bukulýar.Şeýle hem aňsat götermek we daşamak üçin gurlan tutawaç bar.Aumşak we döwrebap dizaýny öz içine alýan bu sumka, açyk howada başdan geçirmeler, işewür syýahat we gündelik ulanyş üçin ajaýyp.

Umuman aýdanyňda, “Sewn Gün Folding Bag” ýolda ygtybarly ykjam güýje mätäç adamlar üçin innowasiýa we amaly çözgütdir.Highokary netijeliligi, çydamly materiallary we ykjam dizaýny bilen bu gün paneli, nirä gitse-de baglanyşykda we kuwwatly bolmak isleýänler üçin hökmany zat.

Tehniki parametrler

kategoriýasy

spes

Voc [V]

lsc [A]

Vmp [V]

lmp [A]

Açylmaýan (mm)

Eplenen (mm)

KG

nurbat tikin tagtasy (gara)

100w

24.6

5.2

20.5

4.9

1012 * 702 * 5

702 * 455 * 15

4.7

nurbat tikin tagtasy (gara)

200w

24.6

10.4

20.5

9.8

1910 * 702 * 5.

702 * 455 * 25

9.3

Sorag-jogap

1.Näme üçin XinDongke Solar saýlaýarsyňyz?

Zhejiang şäheriniň Fuýan şäherinde 6660 inedördül metr meýdany eýeleýän iş bölümini we ammar gurduk.Ösen tehnologiýa, hünär önümçiligi we ajaýyp hil.100% power çydamlylyk diapazony bolan 100% derejeli öýjükler.Modokary modul öwrülişiniň netijeliligi, pes modulyň bahasy Anti-şöhlelendiriji we ýokary ýapyşykly EVA lightokary ýagtylyk geçirijisi Anti-şöhlelendiriji aýna 10-12 ýyl önüm kepilligi, 25 ýyl çäklendirilen kepillik.Güýçli öndürijilik ukyby we çalt eltip bermek.

2. Önümleriňiziň wagty näçe?

10-15 gün çalt eltip bermek.

3.Sizde käbir kepilnamalar barmy?

Hawa, Gün aýnamyz üçin ISO 9001, TUV nord, EVA filmi, Silikon möhürleýji we ş.m. bar.

 


  • Öňki:
  • Indiki: