Hytaýda Gün Pv modullary üçin Gün arka sahypasy öndürijisi

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU, Hytaý
7 Eltip beriş wagty 7-15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 2000.000SQM / ARYL
PV önümleri energiýa tygşytlaýan, daşky gurşawa arassa we uzak ömri sebäpli köp pudaklarda giňden ulanylýar.Yzky sahypa, 25 ýyldan gowrak iş ömrüni üpjün etmek üçin möhüm faktor.Gün modulynyň arka sahypasy PV modulynyň üstünde.EVA bilen baglanyşandan soň, modulyň esasy sebiti üçin wakuum möhürlemek üçin howany ýapyp biler.Möhüriň esasy wezipesi suw geçirmeýän, howa geçirmeýän we elektrik geçirmeýän bolmaly.Şonuň üçin gün modulynyň arka sahypasynda ýokary elektrik izolýasiýasy, ýokary howa çydamlylygy, ýokary ýelmeşme we pes suw buglarynyň geçirijiligi bolmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

“Gün öý haýwanlary” arka sahypasy, PV modulynda ulanylýan esasy howanyň berkligi we ajaýyp elektrik izolýasiýasy bolan PET-den ybarat esasy materiallardan biridir.

Gün modulynyň arka sahypasy esasan iki kategoriýadan ybarat: ftorly we ftor ýok.Ftorly arka sahypada iki taraplaýyn ftor bar (meselem, TPT) we bir taraply ftorly (mysal üçin TPE);hiç hili ftorly arka listler PET-iň köp gatlaklary ýelimleýji bilen örtülen däldir.

PV önümleri energiýa tygşytlaýan, daşky gurşawa arassa we uzak ömri sebäpli köp pudaklarda giňden ulanylýar.Yzky sahypa, 25 ýyldan gowrak iş ömrüni üpjün etmek üçin möhüm faktor.Gün modulynyň arka sahypasy PV modulynyň üstünde.EVA bilen baglanyşandan soň, modulyň esasy sebiti üçin wakuum möhürlemek üçin howany ýapyp biler.Möhüriň esasy wezipesi suw geçirmeýän, howa geçirmeýän we elektrik geçirmeýän bolmaly.Şonuň üçin gün modulynyň arka sahypasynda ýokary elektrik izolýasiýasy, ýokary howa çydamlylygy, ýokary ýelmeşme we pes suw buglarynyň geçirijiligi bolmaly.

Gün panelleri üçin ajaýyp öndürijilikli haýwanlaryň arka sahypasy. Mysal üçin: howa garşylygy arka sahypasy. Gowy fiziki öndürijilik, suw, kislorod blokynyň işleýşi, dielektrik howanyň garramagy.Laminasiýa prosesiniň ähli görnüşleri üçin amatly.Gün panellerini 25 ýyldan gowrak polda, üçekde, gobi, çöl, kenarýaka sebitlerinde ulanyp biler.

aýratynlyklary

Haryt

Bölüm

Gymmatlyk

Galyňlyk

mm

240 ~ 260

Gatlaklaryň arasynda gabyk güýji

N / sm

≥40

Bölüniş naprýa .eniýesi

KV

≥18

Bölekleýin boşatma

V

0001000

Suw buglaryny geçirmek

g / · gün

.51.5

Dürli ululykdaky gün panelleri üçin Pet arka sahypasynyň ulanylyş artykmaçlyklary.

1. Howanyň ýokary garşylygy

85 jübüt 1000 sagatda goşa çaltlaşdyrylan garrylyk synaglarynyň üsti bilen delaminasiýa, döwülmez, köpük bolmaz.Emeli ultramelewşe şöhleleriniň täsiri (QUVB) 3000 sagatlap garrandan soň sarymtyl bolmaz.

2. Howpsuzlyk

Howpsuzlyk derejesi, ýangyn saklaýjy UL 94-V2 ýalyn öçüriji derejeden geçdi, UL ýangynyň ýaýramagy görkezijisi 100-den pes, bu modulyň howpsuzlyk aýratynlyklaryny kepillendirýär.

3. Highokary izolýasiýa

PD≥1000VDC TUV Rhineland elektrik armaturasyndan gaça durup biler.

4. Waterokary suw buglaryna garşylyk

Infragyzyl suw buglarynyň geçirijiligini barlaýjy tarapyndan, suw buglarynyň geçirijilik derejesi≤1.0g / m2.d.

5.Hokary ýelme

Nano-plazma bejergisinden soň, ýokary florid derejesiniň ýerüsti energiýasy alty aýyň içinde 45mN / m ýa-da ondanam köp dowam edip biler.

6. -okarky oýun

Kristal kremniý öýjükleriniň modul bukjasy bilen uly göwrümli fotoelektrik stansiýalary üçin amatly.

7. Highokary laýyklyk

Gowy utgaşyk modulyň beýleki gaplaýyş materiallary bilen baglanyşykdan gelýär.

8. Highokary netijelilik

Iki taraplaýyn ýelmeşmegi üçin, tehniki enjamlar üçin amatlylyk getirýän komponentler gaplanylanda, arka sahypanyň polo positiveitel we otrisatellerini tapawutlandyrmagyň zerurlygy ýok.

9. Highokary çeýeligi

Modul we EVA üçin paket üçin süňk gaplamasynyň ýelimleýji maglumatlary müşderileriň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

Gün arkasy 1
Gün arkasy 2

  • Öňki:
  • Indiki: