Ak TPT arka sahypasy Gün paneli modullarynyň encapsulýasiýasy üçin laminatlar

Gysga düşündiriş:

√ Marka DONGKE
√ Önümiň gelip çykyşy HANGZHOU
15 Eltip beriş wagty 15 GÜN
Supply Üpjünçilik kuwwaty 24000SQM / AY
Gün paneliniň encapsulýasiýa spesifikasiýasy üçin Tpt arka sahypasy (TPT / TPE / PET arka sahypasy)
Galyňlygy: 0,3mm.0,28mm.0,25mm.0,2mm
(2) Giňligi: umumy ini: 550mm.680mm, 810mm, 1000mm.
(3) Uzynlygy: rulon üçin 100m.
Önümleriň ulanylyşy
Daşky binagärlik;Perde diwary;Awtoulag äýnegi;Ok geçirmeýän aýna;asman;gapylar we penjireler we beýleki açyk bezegler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Tpt Backsheet 2

Gün paneliniň encapsulýasiýa spesifikasiýasy üçin Tpt arka sahypasy (TPT / TPE / PET arka sahypasy)
Galyňlygy: 0,3mm.0,28mm.0,25mm.0,2mm
(2) Giňligi: umumy ini: 550mm.680mm, 810mm, 1000mm.
(3) Uzynlygy: rulon üçin 100m.
Önümleriň ulanylyşy
Daşky binagärlik;Perde diwary;Awtoulag äýnegi;Ok geçirmeýän aýna;asman;gapylar we penjireler we beýleki açyk bezegler we ş.m.

aýratynlyklary

ITEM

UNIT

TPT-30

Dartyş güýji

N / sm

≥ 110

Uzalma gatnaşygy

%

130

Earyrtmak güýji

N / mm

140

Interlaminar güýji

N / 5 sm

≥25

Peeling güýji

TPT / EVA

N / sm

≥20

TPE / EVA

≥50

Agramsyzlyk (24s / 150degree)

%

<3.0

Gysmak gatnaşygy (0,5h / 150degree)

%

<2.5

Suw buglaryny geçirmek

g / m224h

<2.0

Bölüniş naprýa .eniýesi

KV

≥25

Bölekleýin boşatma

VDC

> 1000

UV garramaga garşylyk (100s)

-

Reňk ýok

Durmuş

-

25 ýyldan gowrak

Esasy tehnologiýa

Flokary ftor:
Köp ftorly çig malyň organiki integrasiýasy bilen ýokary ftor simplektitiniň özara baglanyşykly aralaşmak tehnologiýasyny döretdi —— Garramaga garşy ukyplylygy güýçlendiriň, howa garşylygyny ýokarlandyrýar

Takyk örtük:
Düwürtiksiz ýokary takyk örtük tehnologiýasy ýerüsti örtügi tekiz we birmeňzeş yzygiderli edýär - surfaceer örtüginiň dykyzlygyny ýokarlandyryň, elektrik izolýasiýa aýratynlyklaryny gowulandyrýar

Nano:
Çydamly ýerüsti energiýany güýçlendirmek üçin Nano-titanium silisid plazmany gaýtadan işlemegiň usullary —— Bukjanyň sazlaşygyny ýokarlandyrýar, EVA we silikon baglaýjy serişdäniň ýelmeşmegini gowulandyrýar

Programmanyň artykmaçlyklary

1. Howanyň ýokary garşylygy
1000 sagatlap goşa 85-iň çalt garramagy arkaly, 3000 sagatlap emeli ultrases-şöhle şöhlelenmesi (QUVB) synagy bilen garranyňyzdan soň delaminasiýa, döwülmez, köpüklenmez, şeýle hem sary bolmaz, hiç hili täsir bolmaz. .

2. Securityokary howpsuzlyk
Howpsuzlyk derejesi, ýangyn saklaýjy UL94-V2 ýalyn öçüriji derejeden geçdi.UL ýalyn ýaýramagyň görkezijisi 100-den az, bu modulyň howpsuzlyk aýratynlyklaryny netijeli kepillendirýär.

3. insokary izolýasiýa
TUV Rheinland of PD> = 1000VDC (HFF-300 esasly), elektrik armatura modulyndan gaça durup biler.

4. Waterokary suw buglaryna garşylyk
Infragyzyl suw buglarynyň geçirijiligini barlaýjy tarapyndan, suw buglarynyň geçirijilik derejesi≤1.0g / m2.d.

5. Highokary ýelme
Nano-plazma bejergisinden soň, ýokary florid derejesiniň ýerüsti energiýasy alty aýyň içinde 45mN / m ýa-da ondanam köp dowam edip biler.

6. -okary derejeli oýun

Kristal kremniý öýjükleriniň modul bukjasy bilen uly göwrümli fotoelektrik stansiýalary üçin amatly.

7. Compokary laýyklyk
Gowy utgaşyk modulyň beýleki gaplaýyş materiallary bilen baglanyşykdan gelýär.

8. Effokary netijelilik
Iki taraplaýyn ýelmeşmegi üçin, tehniki enjamlar üçin amatlylyk getirýän komponentler gaplanylanda, arka sahypanyň polo positiveitel we negatiwlerini tapawutlandyrmagyň zerurlygy ýok.

9. Fokary çeýeligi
Süňk paketiniň modul we EVA üçin ýelim maglumatlary, müşderileriň talaplaryna görä sazlanyp bilner.

Öndürijiligi gowulandyrmak

TPT simplektit örtüklerimizde ýokary dargadylan nano titanium silisidi we ýokary ýylylyk geçirijilik materiallary bar, bu bolsa “High-FluoroCocrystal” gün öýjükleriniň arka sahypasynyň işleýşini ep-esli gowulandyrýar.

Scokary dyrmaşma garşylygy
Schokary dyrma garşylygy, adaty örtügiň bu kemçiliklerinden dynýar, meselem, çyzylmaga garşy öndürijiligi gaty pes, örtük operasiýasy wagtynda dyrnaklary çykarmak ýa-da gabyklamak aňsat bolýar, şeýlelik bilen arka sahypanyň garramaga garşy häsiýetleri we ş.m. täsir edýär.

Refokary şöhlelendirme

Lightagtylygyň ikinji şöhlelenmesini gowulandyrýar, modulyň çykyş güýjüni ýokarlandyrýar we müşderi modulynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar.

Heokary gyzgynlygyň ýaýramagy
Heatylylygyň ýaýramagyny çaltlaşdyryp, arka sahypanyň elektrik öndüriş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Önümiň görkezilmegi

Tpt Backsheet 3
Tpt Backsheet 4
Tpt Backsheet 5

  • Öňki:
  • Indiki: